Strona główna AdsIvo.pl

Regulamin


§ 1. Dane Serwisu
Serwis AdsIvo.pl należy do firmy:

Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o.
Hrabinská 498/19
737 01 Český Těšín

IČ: 058 91 078
DIČ: CZ05891078

Nazwa Serwisu: AdsIvo.pl
E-mail Administratora Serwisu: support(at)atentivo.link
Regulamin ważny od: 11.04.2014
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 28.05.2017


§ 2. Definicje Pojęć
'serwis' - Serwis AdsIvo.pl
'banner' - Miejsce na stronie internetowej wydawcy zawierająca reklamy graficzne
'wydawca' - Osoba fizyczna lub firma, która umieściła na swojej stronie internetowej kod serwisu AdsIvo.pl
'reklamodawca' - Osoba, która zamówiła wyświetlenia reklamy graficznej na stronie internetowej wydawcy
'konto' - Konto rozliczeniowe wydawcy
'admin/administracja' - Administrator oraz właściciel serwisu AdsIvo.pl - Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o.


§ 3. Wydawcy
1. Wydawcą może zostać podmiot, który spełnia następujące warunki:
a) osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada obywatelstwo polskie;
b) firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą;
c) posiada polskie konto bankowe lub zweryfikowane konto PayPal;
d) posiada co najmniej jedną stronę internetową w języku polskim na której umieszczony jest kod serwisu.

2. Wydawca ma możliwość rejestracji poprzez stronę serwisu.

3. Wydawca podczas wypełniania formularza rejestracyjnego powinien podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie danych nie pełnych lub nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.
4. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto wydawcy w serwisie.

5. Wydawca do konta w serwisie może mieć dodane wiele stron internetowych, których jest właścicielem.

6. Na każdej stronie wydawca może umieścić tylko trzy kody serwisu, każdy w innym rozmiarze.

7. Wydawca w ciągu 48 godzin od zaakceptowania strony internetowej przez administratora serwisu, zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej kodu Java, aby umożliwić wyświetlanie bannerów reklamowych.

8. Kod serwisu musisz być umieszczony w łatwo dostęnym i widocznym miejscu na stronie internetowej wydawcy. Strony bez umieszczonego kodu serwisu będą usuwane.

9. Wydawcy zabrania się korzystania z oprogramowania ukrywającego, wymuszającego kliknięcia lub w jakikolwiek inny sposób ingerującego w same reklamy bądź w kod bannerów reklamowych.

§ 4. Wynagrodzenie Wydawcy
1. Wydawca otrzymuje wynagrodzenie:
a) Za sprzedaż reklamy poprzez kod serwisu umieszczony na swojej stronie internetowej. Wydawca sam określa rodzaj rozliczenia i cenę kampanii reklamowych na swoich stronach;
b) Za unikalne kliknięcie w banner reklamy kampanii CPC, tylko jeżeli wydawca zgodził się na umieszczanie kampanii CPC podczas rejestracji swojej strony;
c) Za każdą osobę poleconą, która zażąda pierwszej wypłaty w serwisie wydawca otrzyma kwotę 10 PLN.

2. Do ceny za kampanię reklamową ustalonej przez wydawcę doliczana jest prowizja w wysokości:
a) W przypadku zakupu reklamy przez reklamodawcę za pośrednictwem płatność PayPal: 22% + prowizja kanału płatności PayPal, czyli 80 groszy + 2,9%;
b) W przypadku zakupu reklamy przez reklamodawcę za pośrednictwem płatność Tpay: 23% + prowizja kanału płatności Tpay, czyli 2,5%.

3. Wydawca może zażądać wypłaty zgromadzonych środków na swoim koncie jeżeli posiada minimum 100 PLN.

4. Aby zażądać wypłaty należy przejść do działu Płatności i kliknąć w aktywny przycisk z napisem ZLEĆ WYPŁATĘ, a następnie:
a) Wydawca jako osoba fizyczna:
- Przy pierwszej wypłacie zobowiązuje się do wydrukowania oraz podpisania własnoręcznie oświadczenia i przesłania pocztą tradycyjną na adres firmy. Po potwierdzeniu otrzymania oświadczenia będzie mógł wygenerować rachunek na kwotę netto podaną w dziale Płatności i przesłać go na wskazany adres e-mail;
- Przy każdej następnej wypłacie zobowiązuje się do wygenerowania rachunku w dziale Płatności i przesłanie na wskazany adres e-mail.
b) Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązuje się do wygenerowania faktury VAT w dziale Płatności i przesłanie na wskazany adres e-mail.

5. Wypłaty realizowane są w ciągu 30 dni licząc od momentu otrzymania dokumentów wymienionych w § 4. punkt 3 na polskie konto bankowe lub zweryfikowane konto PayPal.

§ 5. Polityka Prywatności
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez serwis AdsIvo.pl będą wykorzystywane tylko do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

2. Wydawca ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

3. Wszystkie podane przez wydawców dane są przechowywane przez serwis AdsIvo.pl i nie będą one udostępniane firmom, ani osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym także marketingowych.

§ 6. Postanowienia Końcowe
1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie AdsIvo.pl są zastrzeżone przez swoich właścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

2. Administrator serwisu AdsIvo.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz zobowiązany jest do poinformowania wydawców o zmianach drogą elektroniczną.

3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a wyadwcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania jednej ze stron.

4. Rejestrując się w serwisie AdsIvo.pl wydawca akceptuje warunki powyższego Regulaminu.

5. Wydawca, który nie wyraża zgody na zaakceptowanie Regulaminu nie może posiadać konta w serwisie AdsIvo.pl.

6. Wydawca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu AdsIvo.pl i go przestrzegać.